Đề tài: "Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài "

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở việt nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Đề ân Kinh te đầu tư LỜI NÓI DAU Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của một quốc gia là một trong những vấn đề hàng đầu mà nhà đầu tu quan tâm khi quyết định thực hiện đầu tu. Trong những năm qua cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam đã có những buớc phát triển đáp ứng phần nào yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nói chung và khẳng định đuợc vai trò của lĩnh vực này đối với quá trình thu hút vốn đầu tu trực tiếp nuớc ngoài nói riêng. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển đó cơ sở hạ tầng kỹ thuật của chúng ta đã và đang bộc lộ hạn chế về nhiều mặt chẳng hạn sự xuống cấp của hệ thống giao thông đuờng bộ đuờng sắt phí buu điện khá cao. Dẫn đến vai trò của lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật bị suy giảm xuất hiện nguy cơ về sự giảm sút của vốn đầu tu trực tiếp nuớc ngoài. Xuất phát từ thực tiễn trên với sự tìm hiểu và nghiên cứu của mình hơn nữa đuợc huớng dẫn giúp đỡ của Thầy Minh em đã nhận thức đuợc rõ vai trò và tầm quan trọng của lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật với quá trình thu hút vốn đầu tu trực tiếp nuớc ngoài . Đây là lý do em chọn đề tài Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Nhung vì cơ sở hạ tầng kỹ thuật là một khái niệm riêng bao gồm một hệ thống các công trình nhu cấp điện cấp nuớc giao thông nhà ở thông tin liên thời gian nghiên cứu hạn chế nên em chỉ giới hạn ở việc tìm hiểu một số bộ phận nhu cấp điện giao thông thông tin liên lạc. Trang 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Đề ân Kinh tế đầu tư Kết cấu bài viết ngoài phần mở đầu và phần kết luận còn bao gồm Chương I Cơ sở lý luận chung. Chương II Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian qua. Chương III Phương hướng và giải pháp đối với vấn đề đầu tư phát triển .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.