Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT

Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành | BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 118 2008 TTLT-BTC- BTNMT Hà Nội ngày 05 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KINH TẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước Để thống nhất quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ dự án đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước. 2. Các nhiệm vụ dự án quản lý tài nguyên nước do các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương sau đây gọi chung là các Bộ cơ quan trung ương thực hiện do ngân sách trung ương bảo đảm các nhiệm vụ dự án quản lý tài nguyên nước do các cơ quan đơn vị ở địa phương thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm. 3. Các nhiệm vụ dự án quản lý tài nguyên nước phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện để phân bổ kinh phí và triển khai thực hiện. 4. Các đơn vị sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế trong lĩnh vực tài nguyên nước phải đúng mục đích đúng chế độ chịu sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền cuối quý cuối năm quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định hiện hành. II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước . Nhiệm vụ chi ngân sách trung ương a. Hoạt động điều tra cơ bản đánh giá tài nguyên nước - Hoạt động mạng quan trắc tài nguyên nước của trung ương - Lập bản đồ tài nguyên nước theo lưu vực sông vùng lãnh thổ tầng chứa nước và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc - Điều tra đánh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0