Quyết định số 5749/QĐ-BCT

Quyết định số 5749/QĐ-BCT về việc ban hành thể lệ giải thưởng bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2008 do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 5749 QĐ-BCT Hà Nội ngày 28 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG BÃO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2008 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Công Thương Căn cứ Nghị định 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đối bố sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Giải thưởng bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2008. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Lưu VT ATMT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hữu Hào THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2008 Ban hành kèm theo Quyết định số 5749 QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích ý nghĩa Giải thưởng bảo vệ môi trường ngành công thương sau đây gọi tắt là Giải thưởng nhằm động viên khuyến khích các cá nhân tập thể ngành công thương tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp phòng ngừa hạn chế tác động xấu đối với môi trường ứng phó sự cố môi trường khắc phục ô nhiễm suy thoái phục hồi và cải thiện môi trường khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bảo vệ đa dạng sinh học. Điều 2. Đối tượng xét tặng Giải thưởng Tất cả cá nhân tập thể trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương có thành tích và đóng góp nổi bật trong sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngành trong kỳ xét tặng Giải thưởng là khoảng thời gian được tính từ kỳ xét thưởng trước đến kỳ xét thưởng sau . Điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0