Quyết định số 343/QĐ-UBDT

Quyết định số 343/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Ủy ban Dân tộc ban hành | UỶ BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT . NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 343 QĐ-UBDT Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁP CHẾ BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định 60 2008 NĐ-CP ngày 09 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức của Uỷ ban Dân tộc Căn cứ Nghị định số 122 2004 NĐ-CP ngày 18 5 2004 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tố chức pháp chế ở các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc Chính phủ cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tố chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng Vụ Pháp chế là đơn vị của Uỷ ban Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc sau đây gọi tắt là Bộ trưởng Chủ nhiệm thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật thẩm định rà soát hệ thống hoá kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thực hiện các công tác khác được giao. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Công tác xây dựng pháp luật a Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan lập dự kiến chương trình xây dựng pháp luật dài hạn hằng năm và theo dõi đôn đốc giám sát kiểm tra việc thực hiện chương trình kế hoạch đó b Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Bộ trưởng Chủ nhiệm c Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạp pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Chủ nhiệm văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa Uỷ ban Dân tộc với cơ quan có thẩm quyền do các Vụ đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc soạn thảo hoặc liên tịch

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0