cấp thoát nước_chương 2

- Khi thiết kế các HTCN cho một đối tượng cụ thể cần phải nghiên cứu tính toán để thỏa mãn các nhu cầu dùng nước cho các mục đích sau đây: - Nước dùng cho sinh hoạt (ăn uống, tắm rửa, giặt dũ.) | qiảo tìnk CÁP THỠAT NUỐe CÁC TÀI uệu CO Sỏ BỈ THlếr KC HT CỐP Nlróc I - NHU CÀU TIÊU CHUÁN DUNG NUỚC 1 NHU CẦU DUNG NUỚC Khi thiết kế các HTCN cho một đối tượng cu thể cần phai nghiên cứu tính toán để thoa man các nhu cầu dung nứỢc cho các muc đích sau đầy - NứỢc dung cho sinh hoạt ăn uống tắm rứa giặt du . trong cac nha ợ va trong cac XNCN. - NứỢc dung đế tứỢi đứỢng quang trứỢng vứỢn hoa cầy canh . - NứỢc dung đế san xuầt cua cac XNCN đong trong địa ban khu vức đo. - NứỢc dung đế chứa chay. - NứỢc dung cho cac nhu cầu đặc biết khac kế ca nứỢc dung cho ban thần nha may nứỢc nứỢc dung cho cac hế thống xứ ly nứỢc thải nứỢc do rỉ va nứỢc dứ phong cho cac nhu cầu khac chứa tính hết đứỢc. . 2 TIÊU CHUẦN dung NUỚC CACH XAC ĐỊNH TIÊU CHUẦN dung NUỚC Tiếu chuần dung nứỢc la lứỢng nứỢc bình quần tính cho một đỢn vị tiếu thu trến một đỢn vị thỢi gian hay một đỢn vị san phầm tính băng l ngứỢi-ngày l ngứỢi-ca san xuầt hay l đỢn vị san phẩm. Tiếu chuần dung nứỢc sinh hoat cho khu dần cứ co thế xac định theo đối tứỢng sứ dung nứỢc theo mức độ trang bị thiết bị vế sinh mức độ tiến nghi hay theo số tầng nha. Theo tiếu chuần 20 TCN 33-85 thì tiếu chuần dung nứỢc sinh hoat cho dần cứ co thế xac định theo cac bang dứỢi đầy Bang 1 Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt theo đôi tượng sử dụng ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TIÊỤ CHUẨN BÌNH QỤÂN l người-ngày HÊ SỐ KHỐNG ĐIÊU HOA GlỢ Kgiờ Thanh phố lỢn thanh phố du lịch nghỉ mat khu cống nghiếp lỢn 200 - 250 1 5 - 1 4 Thanh phố thị xa vứa va nho khu cống nghiếp nho 150 - 200 1 7 - 1 5 Thị trần trung tầm cống nống nghiếp cống ngứ nghiếp 80 - 120 2 0 - 1 7 Nống thốn 25 - 50 2 5 - 2 0 Nguyễn Đình Huấn 9 ĐHBKĐN qiảo tìnk CÁP THỠAT NUỐC Bang 2 Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt theo mức độ tiện nghi các nha ổ MỨC ĐỘ TIỆN NGHI CAC NHA Ở TIÊU CHUẨN BÌNH QUÂN l người-ngày HỆ SỘ KHỘNG ĐIỆU HOA GIỞ Kgiờ Nha co voi nưỢc riêng khộng co cac thiêt bị vê sinh 60 - 100 2 0 - 1 8 Nha co thiêt bị vê sinh tắm hượng sen va hê thộng thoát nưỢc bên trong 100 - 150 1 8 - 1 7 Nha co .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
483    2    0    04-07-2020
3    3    0    04-07-2020
11    2    0    04-07-2020
8    1    0    04-07-2020
52    2    0    04-07-2020
5    1    0    04-07-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN