Đồ án tốt nghiệp: Sét và các giải pháp phòng chống sét

Sét là một dạng phóng điện tia lửa trong không khí với khoảng cách rất lớn. Quá trình phóng điện có thể xảy ra trong đám mây giông, giữa các đám mây với nhau và giữa đám mây với khi đạt độ cao nhất định, luồng không khí ẩm bị lạnh đi, hơi nước ngưng tụ thành những giọt nước li ti hoặc thành các tinh thể băng và tạo thành các đám mây giông | Đồ AN TOT NGHIỆP Chương 1 SÉT VÀ CÀC GIAI PHÀP PHONG CHỐNG SÉT I. SỆT Sự hình thành sét Sét là một dạng phong điện tia lưa trong không khí vơi khoàng càch rất lơn. Quà trình phông điện cô thé xày ra trong đàm mày giông giữa càc đàm mày vơi nhau và giữa đàm mày vơi đất. Ớ đày tà chỉ xét sự phong điện giựa mày và đất. Hình 1 Sự hình thành sét Co hài loài mày giông Giông nhiét Hình thành từ càc luông khí nông am hốc lén do sự đốt nông củà ành nàng màt trời. Giông front Hình thành dô sự gàp nhàủ củà nhựng luông không khí nông ẩm vời luông không khí nàng. Sàủ khi đàt đô càô nhất định khôàng vài km trờ lén vủng nhiét đô àm luông không khí àm này hị lành đi hời nựờc ngựng tủ thành những giôt nựờc li ti hôàc thành càc tinh thể hàng và tàô thành càc đàm mày dông. Théô kết quà quàn tràc từ 80 - 90 càc đàm mày giông tích đién tích àm hén dựời. 2. Các giai đoạn phát triển cua sét a Giai đoạn phong tia tién đạo Bàn đàu xuất phàt từ mày giông môt tià tién đàô sàng mờ phàt triền thành tựng đờt giàn đôàn vé phíà màt đất vời tổc đô trung hình khôàng 105 - 106m s. Kénh tién đàô là môt dông plàsmà màt đô đién khôàng 1013 1014 iôn m3 môt phàn đién tích àm củà mày giông tràn vàô kénh và phàn hôtựờng đối đéu dọc théô chiéu dài củà nô. Thời giàn phàt thén củà tià tién đàô môi đờt kéô dài trung hình khôàng 1ps. Thời giàn tàm ngựng phàt thén giựà 2 đờt khôàng 30 - 90ps. TRANG 10 Đồ AN TỐT NGHIỆP Đường đi cua tia tiên đạo trong thời gian này không phụ thuộc vào tình trạng mặt đất và càc vạt trên mạt đất do đô nô gàn như hường thang vê phía mạt đất. Cho đến khi tia tiên đạo đạt đến đo cao định hường thì mời bị ành hường bời càc vung điên tích tạp trung dười mạt đất. b Giai đoạn hình thành khu vực ion hoa Dười tàc dung cua điên trường tạo nên bời điên tích cua mày giong và điên tích trong kênh tiên đạo sê co sự tạp trung điên tích trài dấu trên vung mạt đất phía dười đàm mày giong. Nếu vung đất phía dười co điên dàn đong nhất thì nời điên tích tạp trung sê nàm trưc tiếp dười kênh tiên đạo nếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN