Quyết định số 1477/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 1477/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập đề án “xây dựng chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành | BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH Số 1477 QĐ-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT triển nhân lực văn hóa thể thao và du lịch ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Căn cứ Quyết định số 09 QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2009 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ đào tạo QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 gọi tắt là Ban Soạn thảo và Tổ biên tập . a Ban Soạn thảo gồm 1. Ông Trần Chiến Thắng Thứ trưởng Trưởng ban 2. Ông Bùi Văn Tiến Vụ trưởng Vụ Đào tạo Phó trưởng ban 3. Ông Tô Văn Động Chánh Văn Phòng Ủy viên 4. Ông Hồ Việt Hà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Ủy viên 5. Ông Nguyễn Phúc Thảnh Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ủy viên 6. Ông Vương Bích Thắng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Ủy viên 7. Ông Nguyễn Mạnh Cường Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Ủy viên 8. Ông Lê Ngọc Cường Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Ủy viên 9. Ông Nguyễn Thế Hùng Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Ủy viên 10. Ông Nguyễn Văn Lưu Phó Vụ trưởng vụ Đào tạo Ủy viên thư ký. b Tổ Biên tập gồm 1. Ông Nguyễn Văn Lưu Phó Vụ trưởng vụ Đào tạo Tổ trưởng 2. Ông Nguyễn Chí Bền Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam Phó tổ trưởng 3. Ông Lê Quý Phượng Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao Phó tổ trưởng 4. Ông Hà Văn Siêu Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch Phó tổ trưởng 5. Bà Đỗ Thị Thanh Hoa Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch Ủy viên 6. Ông Đặng Trần Hoàn Trưởng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0