Thông báo số 393/TB-BGDĐT

Thông báo số 393/TB-BGDĐT về việc tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ VIII – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 393 TB-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO SỐ 03 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII - 2009 1. Đăng ký tham gia Theo thông báo số 1 và số 2 về việc tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc lần thứ VIII2009 các đơn vị phải đăng ký tham gia Hội thi theo các mẫu trước ngày 1 6 2009 các đơn vị do tổ chức Hội thi cấp cơ sở muộn cần có văn bản đang ký tham gia. Cho đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đăng ký tham gia của 32 đơn vị và văn bản đề nghị không tham gia của 02 đơn vị danh sách xin gửi kèm theo . Để công tác tổ chức được thực hiện chu đáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến chính thức về việc tham Hội thi nói trên. Văn bản báo cáo gửi hỏa tốc về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác học sinh sinh viên - Bộ GD ĐT 49 Đại Cồ Việt Hà Nội và Đt Fax về theo số 04 trước ngày 20 6 2009. 2. Danh sách khách sạn Để thuận lợi cho các đoàn về tham dự Hội thi Ban tổ chức cung cấp danh sách khách sạn danh sách kèm theo Nơi nhận - TT. Nguyễn Vinh Hiển để b c - Bộ VHtTdL TW Đoàn để biết - Các Sở GD ĐT - Lưu VT Vụ CTHSSV. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Đình Mạnh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH Kèm theo thông báo số 393 TB-BGDĐTngày 15 6 2009 TT Sở Giáo dục và Đào tạo Ghi Chú 1 Bạc Liêu Đã đăng ký tham gia 2 Bắc Giang Đã đăng ký tham gia 3 Bắc Ninh Đã đăng ký tham gia 4 Bình Dương Đã đăng ký tham gia 5 Bình Thu ận Đã đăng ký tham gia 6 Đăk Lắk Đã đăng ký tham gia 7 Đăk Nông Đã đăng ký tham gia 8 Đồng Nai Đã đăng ký tham gia 9 Gia Lai Đã đăng ký tham gia 10 Hà Nộ i Đã đăng ký tham gia 11 Hà Tĩnh Đã đăng ký tham gia 12 Hải Dương Đã đăng ký tham gia 13 Hải Phòng Đã đăng ký tham gia 14 Hậu Giang Đã đăng ký tham gia 15 Hòa Bình Đã đăng ký tham gia 16 Khánh Hòa Đã đăng ký tham gia 17 Kiên Giang Đã đăng ký tham gia 18 Kon Tum Đã đăng ký tham gia 19 Lạng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0