Quyết định số 135/2008/QĐ-TTG

Quyết định số 135/2008/QĐ-TTG về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ru-an-đa về hợp tác trong lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 135 2008 QĐ-TTg Hà Nội ngày 06 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA RU-AN-ĐA VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC Y tế. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ru-an-đa về hợp tác trong lĩnh vực y tế ký tại Hà Nội ngày 23 tháng 5 năm 2008. Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nói trên. Điều 3. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Hiệp định. Nơi nhận - TTCP PTT Phạm Gia Khiêm - Các Bộ Y tế Ngoại giao - VPCP BTCN các PCN Vụ PL TH TTĐT - Lưu VT QHQT 2 . KT. THỦ TƯỚNG THỦ TƯỚNG Phạm Gia .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0