Quyết định số 91/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 91/2008/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2020 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành | BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 91 2008 QĐ-BVHTTDL Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Luật Du lịch ngày 27 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 185 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Căn cứ Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tông thê phát triển kinh tê - xã hội Căn cứ Nghị định số 04 2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đôi bô sung một số điều của Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tông thê phát triển kinh tê - xã hội Căn cứ Quyêt định số 79 2005 QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyêt số 37-NQ TW ngày 01 7 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tê - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đên năm 2010 Căn cứ Quyêt định số 97 2002 QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiên lược phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010 Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kê hoạch Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau 1. Phạm vi của Quy hoạch Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ sau đây viết tắt là vùng TDMNBB bao gồm 14 tỉnh Cao Bằng Bắc Kạn Lạng Sơn Điện Biên Lai Châu Lào Cai Yên Bái Hà Giang Tuyên Quang Thái Nguyên Phú Thọ Bắc Giang Sơn La Hòa Bình. 2. Mục tiêu phát triển . Mục tiêu tông quát Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và đóng góp của ngành du lịch vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng TDMNBB đảm bảo phát

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0