Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động – thương binh và xã hội quản lý do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành | BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nAm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 47 2009 TTLT-BTC- BLĐTBXH Hà Nội ngày 11 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CẤP PHÁT QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC hiện CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÒNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾNDONGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 6 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. Căn cứ Nghị định số 54 2006 NĐ-CP ngày 26 5 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Nghị định số 89 2008 NĐ-CP ngày 13 8 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản quy phạm pháp luật bổ sung sửa đổi liên quan khác của cấp có thẩm quyền về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp phát quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý sau đây gọi tắt là chính sách ưu đãi người có công với cách mạng như sau MỤC I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Nguồn kinh phí thực hiện 1. Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm các khoản chi trợ cấp thường xuyên gồm cả chi trợ cấp một lần theo chế độ thường xuyên các khoản chi ưu đãi khác chi hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng và chi phí quản lý và khoản chi trợ cấp một lần. 2. Ngân sách Trung ương đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng Bộ Tài chính Kho bạc Nhà nước bảo đảm đầy đủ kịp thời kinh phí cho cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện chính sách. 3. Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0