19 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong 1 gia điình sĩ phu yêu nước, ở quê hương giàu truyền thống cách mạng Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010) ông Hans D'Orville, Phó Tổng Giám đốc UNESCO đã đọc bài tham luận đặc biệt tại lễ kỷ niệm tổ chức tại Paris ngày 14/5, nêu bật những giá trị mang tính thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Website Xin giới thiệu toàn văn bài tham luận. | Trang Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 2 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 13 14 19 20 Phân tích nguồn gốc tư tưởng Trình bày các gđ hình thành phát triển của tư tưởng HCM . 3 Phân tích luận điểm cơ bản của HCM về vấn đề Phân tích luận điểm cơ bản của HCM về CM giải phóng dtộc . 9 Bằng lý luận thực tiễn hãy chứng minh luận điểm CM giải fóng dân tộc được tiến hành chủ động sáng tạo có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc là 1 sáng tạo lớn của Làm rõ tính tất yếu khách quan hợp quy luật của con đường đi lên CNXH ở VN theo tư tưởng HCM . Trình bày những quan điểm về đặc trưng bước đi biện pháp Xây dựng CNXH của HCM . Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng HCM về vấn đề đại đoàn kết dtộc. Phân tích những quan điểm cơ bản của HCM về vấn đề đại đoàn kết dtộc . Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về kết hợp Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại . 22 Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về Sự ra đời của ĐCSVN. 24 Phân tích quan điểm HCM về bản chất giai cấp công nhân. 27 Nền tảng tư tưởng của Phân tích quan điểm của HCM về những nguyên tắc sinh hoạt tổ chức của Trình bày quan điểm của HCM về sự thống nhất bản chất GCCN Vời tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước Những chuẩn mực đạo đức của con người VN theo Những nguyên tắc xây dựng đạo đức Những nội dung chủ yếu trong tư tưởng nhân văn Những quan điểm của HCM về vị trí vai trò tính chất và chức năng của văn hóa. 36 Những quan điểm chủ yếu của HCM về những lĩnh vực chính của văn hóa . 40 Những yêu cầu trong việc vận dụng tư tưởng đạo đức nhân văn văn hóa của HCM vào việc xây dựng một nền văn hóa mới con người mới ở VN hiện nay là gì .44 Tư tưởng Hồ Chí Minh Câu 1 Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. HCM sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình sĩ phu yêu nước ở quê hương giàu truyền thống CM. Cuối thế kỷ 19 đất nc rơi vào cảnh nô lệ lầm than dưới ách thống trị của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.