Quyết định số 59/2003/QĐ-UB

Quyết định số 59/2003/QĐ-UB về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 59 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 29 tháng 04 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHỈTIÊU VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG tổ quốc năm 2003 - CÔNG TRÁI GIÁO DỤC. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc số 12 1999 PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 Căn cứ Nghị định số 28 2003 NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục Căn cứ Chỉ thị số 07 2003 CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2003 Căn cứ Thông tư số 30 2003 TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 28 2003 NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục Căn cứ Quyết định số 845 QĐ-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố tại Tờ trình số 1264 TC-VG NS ngày 23 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay giao chỉ tiêu vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 -Công trái giáo dục cho các đơn vị theo các phụ lục đính kèm. Điều Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện Thủ trưởng các Sở-Ngành thành phố chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền vận động toàn dân mua Công trái giáo dục thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao. Điều Đối tượng do Ủy ban nhân dân các quận-huyện vận động mua công trái bao gồm khu vực dân cư các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ngoài doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn cán bộ công chức khu vực hành chính-sự nghiệp do quận-huyện phường-xã quản lý. Điều Giao Chi Cục trưởng Chi cục Tài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0