FIBER FRACTURE

Elsevier Titles of Related Interest CARPINTERI Minimum Reinforcement in Concrete Members. ISBN: 0-08-043022-8 FUENTES E T A L Fracture Mechanics: Applications and Challenges. ISBN: 0-08-043699-4 JONES Failure Analysis Case Studies 11. ISBN: 0-08-043959-4 MACHAETAL Multiaxial Fatigue and Fracture. ISBN: 0-08-043336-7 MARQUIS & SOLIN Fatigue Design of Components. ISBN: 0-08-04331U-Y MARQUIS & SOLIN Fatigue Design and Reliability. ISBN: 0-08-043329-4 MOORE ETAL. Fracture MechanicsTesting Methods for Polymers, Adhesives and Composites. ISBN: 0-08-043689-7 MURAKAMI Metal Fatique Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions ISBN: 0-08-044064-9 RAVICHANDRANET AL. Small Fatigue Cracks: Mechanics, Mechanisms & Applications. ISBN: 0-08-043011-2 &MY & PETIT Temperature-Fatigue.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.