Portrait proportions

The Proportions of a Head Although the proportions of a head will vary from person to person and change slightly with age, there are some basic principles you can follow to improve your drawing. You can use these to check the general size, shape and position of features in your drawings. If you view a head from the front, its width is approximately two thirds of its height. If you view a head from the side, its width is approximately seven eighths of its height. .The proportions of the head can be divided horizontally into four equal quarters. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.