Watercolor portrait of Jay-Z

Watercolor portrait tutorial in 5 steps by Brainfree. Step 1 First draw a light drawing using watercolour paper. .Step 2 Paint a light blue and black undercolour using watercolour paint. .Step 3 Paint is a little heaver with slightly darker paint, showing a little time for the details. Use water and a blending brush to remove errors like painting over the top nail on the top finger. .Step 4 Almost done blend out all small problems and blend in edges also tighten the straight lines, like the hat brim. Last of all paint over the black areas with black ink or acrylic black to get that.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    10    1    22-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.