Watercolor portrait of Robert Smith

Watercolor portrait in 5 steps by Brainfree. Step 1 Drawing stage, just basic outline no shading. Step 2 .Filling in stage with light first layer of shading. Step 3 .More filling in with light first layer of colour to the face. Step 4 .Almost done, hair work two layers of black, more work to shoulders. Step 5

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    13    1    18-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.