Sách Test your business vocabulary in use

Test Your Business Vocabulary in Use is a set of 66 tests based on the key corpus informed vocabulary highlighted in Business Vocabulary in Use. There is a clear one-page test for each unit of the parent book and a user-friendly answer key which enables learners to check their answers accurately. The scoring system provides the self-study learner with immediate feedback on their progress. The book contains both British and American English and is ideal for self-study or to complement classroom study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
67    25    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.