CHƯƠNG V: CÂY

Mỗi nút là một cây n là nút và n1, n2,.,nk là gốc của các cây C1,C2, Ck; (không có nút chung). n là cha của các nút n1, n2, .,nk thì có một cây mới C.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    13    1    19-10-2021
4    9    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.