Biodiesel

Energy is defined as the ability to do work. Energy is found in different forms, such as heat, light, motion, and sound. There are many forms of energy, but they can all be put into two categories: kinetic and potential. Electrical, radiant, thermal, motion, and sound energies are kinetic; chemical, stored mechanical, nuclear, and gravitational energies are potential forms of energy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    32    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.