CHEMICAL REACTOR DESIGN

When analyzing kinetic data or designing a chemical reactor, it is important to state clearly the definitions of reaction rate, conversion, yield, and selectivity. For a homogeneous reaction, the reaction rate is defined either as the amount of product formed or the amount of reactant consumed per unit volume of the gas or liquid phase per unit time. We generally use moles (g mol, kg mol, or lb mol) rather than mass to define the rate, since this simplifies the material balance calculations.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.