Module 1 Introduction to Managing Microsoft Windows Server 2008 Environment

Briefly describe each of the Windows Infrastructure Services Roles. Explain that the unifying characteristic of these roles is that they are network infrastructure services. Question: List the Windows infrastructure services roles used in your work environment. Answer: Answers may vary. This question should offer students an opportunity to reflect on how the capabilities of Windows Server are used in their environment. A good follow-up question would be to ask students if there are any roles they plan to implement in the future

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.