Module 3 Creating Groups and Organizational Units

This module helps students to create groups and organizational units in Active Directory Domain Services. After completing this module, students will be able to: Describe the options for creating groups. Configure groups in Active Directory Domain Services (AD DS) Configure organizational units (OUs) in AD DS

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    407    3    21-09-2023
118    45    4    21-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.