Module 5: Configuring Active Directory Objects and Trusts

After completing this module, students will be able to delegate Active Directory administration tasks . Students will also be able to configure trusts between domains in a multi forest environment. Important It is recommended that you use PowerPoint 2002 or a later version to display the slides for this course. If you use PowerPoint Viewer or an earlier version of PowerPoint, all the features of the slides might not be displayed correctly.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.