HUMAN ECOLOGY

Question 1: What is human ecology? Please, draw a diagram showing relationship between Ecosystem and Social system? What are benefits for Economics to study Human Ecology? - Ecology is the science of relationships between living organisms and their environment. - Human ecology is about relationships between people and their environment. In human ecology the environment is perceived as an ecosystem - An ecosystem is everything in a specified area - the air, soil, water, living organisms and physical structures, including everything built by humans. - The living parts of an ecosystem - microorganisms, plants and animals (including humans) - are its biological community

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    208    5    27-09-2023
3    32    2    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.