VỐN VÀ NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NHTM

Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do NHTM tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh là cơ sở để Ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh. Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác của Ngân hàng. Vốn quyết định năng lực thanh toán và đảm bảo uy tín của Ngân hàng trên thương trường. Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của Ngân hàng | VỐN VÀ NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NHTM I can do it! CHƯƠNG 2: Khái niệm và vai trò của vốn. 1 Nội dung& tính chất vốn của NHTM. 2 Các biện pháp tạo vốn của NHTM. 3 NỘI DUNG Xác định chi phí vốn 4 VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do NHTM tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN Vốn là cơ sở để Ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác của Ngân hàng Vốn quyết định năng lực thanh toán và đảm bảo uy tín của Ngân hàng trên thương trường Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của Ngân hàng NỘI DUNG& TÍNH CHẤT VỐN VỐN TỰ CÓ VỐN HUY ĐỘNG VỐN ĐI VAY VỐN KHÁC NỘI DUNG& TÍNH CHẤT VỐN VỐN TỰ CÓ: Tại sao 1 NHTM muốn hoạt động phải cần vốn tự có? VTC là giá trị tiền tệ do NH tạo lập được, thuộc sở hữu riêng của Ngân hàng. Đặc điểm: Quy mô nhỏ Tính ổn định cao Chức năng: Hoạt động- bảo vệ- điều chỉnh VD | VỐN VÀ NGHIỆP VỤ TẠO VỐN CỦA NHTM I can do it! CHƯƠNG 2: Khái niệm và vai trò của vốn. 1 Nội dung& tính chất vốn của NHTM. 2 Các biện pháp tạo vốn của NHTM. 3 NỘI DUNG Xác định chi phí vốn 4 VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do NHTM tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN Vốn là cơ sở để Ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác của Ngân hàng Vốn quyết định năng lực thanh toán và đảm bảo uy tín của Ngân hàng trên thương trường Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của Ngân hàng NỘI DUNG& TÍNH CHẤT VỐN VỐN TỰ CÓ VỐN HUY ĐỘNG VỐN ĐI VAY VỐN KHÁC NỘI DUNG& TÍNH CHẤT VỐN VỐN TỰ CÓ: Tại sao 1 NHTM muốn hoạt động phải cần vốn tự có? VTC là giá trị tiền tệ do NH tạo lập được, thuộc sở hữu riêng của Ngân hàng. Đặc điểm: Quy mô nhỏ Tính ổn định cao Chức năng: Hoạt động- bảo vệ- điều chỉnh VD VD STT Tên ngân hàng Số, ngày cấp giấy phép Vốn điều lệ tính đến năm 2009 Số CN &SGD 1 NH Hàng hải 0001/NHGP ngày 08/06/1991 tỷ đồng 26 2 NH Nông nghiệp& Phát triển nông thôn VN 280/QĐ-NH5 ngày 15/01/1996 tỷ đồng 926 3 NH Kỹ Thương 0040/NHGP ngày 06/08/1993 tỷ đồng 46 4 NH Ngân hàng Đầu tư& Phát triển Việt Nam 287 /QĐ-NH5 ngày 21/09/1996 tỷ đồng 111 CHỨC NĂNG VỐN TỰ CÓ Là điều kiện tiền đề để thành lập NH VTC mang chức năng bảo vệ, là “tấm nệm” chống đỡ rủi ro, là tài sản đảm bảo lòng tin đối với KH. Là căn cứ quyết định quy mô TS Có của mỗi NH. Quy mô, sự tăng trưởng của VTC sẽ quyết định năng lực và thế phát triển NHTM. VỐN TỰ CÓ Thành phần: (TT 13/NHNN- hiệu lực từ 1/10/2010) Vốn cấp 1: Vốn điều lệ; Các quỹ( Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ); Thặng dư vốn; Lợi nhuận không chia Vốn cấp 2: Quỹ dự phòng tài chính, trái phiếu chuyển đổi dài hạn, 1 phần số dư có tài khoản đánh giá lại tài sản, một số các công cụ nợ khác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.