Introducing Evolutionary Psychology

How did the mind evolve? How does the human mind differ from the minds of our ancestors, and from the minds of our nearest relatives, the apes? What are the universal features of the human mind, are why are they designed the way they are? If our minds are built by selfish genes, why are we so cooperative? Can the differences between male and female psychology be explained in evolutionary terms?

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    19    1    18-10-2021
17    14    1    18-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.