Never Eat Alone.

Relationships are all there is. Everything in the universe only exists because it is in relationship to everything else. Nothing exists in isolation. We have to stop pretending we are individuals that can go it aloneA CURRENCY BOOK PUBLISHED BY DOUBLEDAY a division of Random House, Inc. CURRENCY is a trademark of Random House, Inc., and DOUBLEDAY is a registered trademark of Random House, Inc.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
320    79    0
320    23    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    11    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.