Guided Imagery With Children

Several years ago, I approached the teacher of a fifth-grade class and asked her if any children in her class were in danger of being held back at the end of the year. She mentioned a boy by the name of Gary, and when I asked her why he might be held back, she said he was failing everything. I happened to be acquainted with Gary, and I didn't understand why he was failing.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.