TẠO VÀ QUẢN LÝ THƯ MỤC CHUNG

Các tài nguyên chia sẻ là các tài nguyên trên mạng mà các người dùng có thể truy xuất và sử dụng thông qua mạng. Muốn chia sẻ một thư mục dùng chung trên mạng, bạn phải logon vào hệ thống với vai trò người quản trị (Administrators) hoặc là thành viên của nhóm Server Operators, tiếp theo trong Explorer bạn nhầp phải chuột trên thư mục đó và chọn Properties, hộp thoại Properties xuất hiện, chọn Tab Sharing | TẠO VÀ QUẢN LÝ THƯ MỤC DÙNG CHUNG I. TẠO CÁC THƯ MỤC DÙNG CHUNG. . Chia sẻ thư mục dùng chung. Các tài nguyên chia sẻ là các tài nguyên trên mạng mà các người dùng có thể truy xuất và sử dụng thông qua mạng. Muốn chia sẻ một thư mục dùng chung trên mạng, bạn phải logon vào hệ thống với vai trò người quản trị (Administrators) hoặc là thành viên của nhóm Server Operators, tiếp theo trong Explorer bạn nhầp phải chuột trên thư mục đó và chọn Properties, hộp thoại Properties xuất hiện, chọn Tab Sharing. Ý nghĩa của các mục trong tab Sharing Mục Mô tả Do not share this folder Chỉ định thư mục này chỉ cho phép truy cập cục bộ Share this folder Chỉ định thư mục này chỉ cho phép truy cập cục bộ và truy cập qua mạng Share name Tên thư mục mà người dùng mạng nhìn thấy và truy cập Comment Cho phép người dùng mô tả thêm thông tin về thư mục dùng chung này User Limit Cho phép bạn khai báo số kết nối tối đa truy xuất tại một thời điểm Permissions Cho phép bạn thiết lập danh sách quyền truy cập thông qua mạng của người dùng Offline Settings Cho phép thư mục được lưu trữ tạm tài liệu khi làm việc dưới chế độ Offline. . Cấu hình Share Permissions. Bạn muốn cấp quyền cho các người dùng truy cập qua mạng thì dùng Share Permissions. Share Permissions chỉ có hiệu lực khi người dùng truy cập qua mạng chứ không có hiệu lực khi người dùng truy cập cục bộ. Khác với NTFS Permissions là quản lý người dùng truy cập dưới cấp độ truy xuất đĩa. Trong hộp thoại Share Permissions, chứa danh sách các quyền sau: - Full Control: cho phép người dùng có toàn quyền trên thư mục chia sẻ. - Change: cho phép người dùng thay đổi dữ liệu trên tập tin và xóa tập tin trong thư mục chia sẻ. - Read: cho phép người dùng xem và thi hành các tập tin trong thư mục chia sẻ. Bạn muốn cấp quyền cho người dùng thì nhấp chuột vào nút Add Hộp thoại chọn người dùng và nhóm xuất hiện, bạn nhấp đôi chuột vào các tài khoản người dùng và nhóm cần chọn, sau đó chọn OK. | TẠO VÀ QUẢN LÝ THƯ MỤC DÙNG CHUNG I. TẠO CÁC THƯ MỤC DÙNG CHUNG. . Chia sẻ thư mục dùng chung. Các tài nguyên chia sẻ là các tài nguyên trên mạng mà các người dùng có thể truy xuất và sử dụng thông qua mạng. Muốn chia sẻ một thư mục dùng chung trên mạng, bạn phải logon vào hệ thống với vai trò người quản trị (Administrators) hoặc là thành viên của nhóm Server Operators, tiếp theo trong Explorer bạn nhầp phải chuột trên thư mục đó và chọn Properties, hộp thoại Properties xuất hiện, chọn Tab Sharing. Ý nghĩa của các mục trong tab Sharing Mục Mô tả Do not share this folder Chỉ định thư mục này chỉ cho phép truy cập cục bộ Share this folder Chỉ định thư mục này chỉ cho phép truy cập cục bộ và truy cập qua mạng Share name Tên thư mục mà người dùng mạng nhìn thấy và truy cập Comment Cho phép người dùng mô tả thêm thông tin về thư mục dùng chung này User Limit Cho phép bạn khai báo số kết nối tối đa truy xuất tại một thời điểm Permissions Cho phép bạn thiết lập danh sách quyền truy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
202    15    1    20-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.