THE REAL ECONOMY IN THE LONG RUN

THE REAL ECONOMY IN THE LONG RUN 12 Production and Growth 13 Saving, Investment, and the Financial System 14 The Basic Tools of Finance 15 Unemployment These chapters describe the forces that in the long run determine key real variables, including growth in GDP, saving, investment, real interest rates, and unemployment. MONEY AND PRICES IN THE LONG RUN 16 The Monetary System 17 Money Growth and Inflation The monetary system is crucial in determining the long-run behavior of the price level, the inflation rate, and other nominal variables

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.