5 Steps To Speak A New Language

Speaking a new language is something a lot of people have always dreamed of. They want it for various reasons. For those who are living in my country Vietnam, being able to speak English well could dramatically change their career prospects. For kids born in the US but having parents who cannot speak English well, learning their mother tongue could bring the family closer.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.