Đề thi kế toán

VD: Bán hàng cho khách hàng B trị giá hàng hóa , khách hàng thanh toán một nửa bằng tiền mặt, số còn lại ghi sổ trả sau. Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng | KẾ TOÁN ĐỂ 1 Câu 1 Mua một tài sản cố định là máy ủi đất trị giá khi mua là . Sản luạng theo công suất thiết kế của máy ủi là 3 . Máy ủi đuạc khấu hao theo phuơng pháp sản luạng đuạc phân bổ nhu sau 1 . 2 . Yêu cầu - Hãy lập bảng khấu hao - Ghi sổ khấu hao cho năm thứ 1 Câu 2 hach toan cac nghiep vu sau 3 . 4 . 5 . 6 . 1. 5 1 Bán hàng cho khách hàng B trị giá hàng hoá khách thanh toán một nửa bằng tiền mặt số còn lại ghi sổ trả sau. 2. 15 1 Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 3. 20 1 Mua một tài sản cố định HH dùng cho sản xuất chua trả tiền nguời bán chi phí vận chuyển bốc dỡ chi bằng tiền mặt 4. 25 1 Trảluơng nhân viên bằng tiền SEC biết Luơng gộp 30 triệu BHXH nhân viên phải nộp 5 BHXH Doanh nghiệp phải nộp 15 BHYT nhân viên phải nộp 1 BHYT doanh nghiệp phải nộp 2 . 5. 26 1 Khách hàng B trả lại 10 hàng hoá còn nạ và thanh toán nốt số còn nạ lại bằng tiền mặt. 6. 28 1 Mua hàng của nhà cung ứng B22 trị giá hàng hoá ký thuơng phiếu thời hạn 30 ngày lãi xuất 12 1năm. Câu 3 Cho bảng liệt kê các khoản mục sau vào đầu mỗi kỳ kế toán 1 Tiền mặt 2 Tiền gửi ngân hàng 3 Các khoản phải thu 4 Các khoản phải trả 5 Kho hàng hoá 6 Chi phí trả trớc 7 Dụng cụ 8 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 9 Tài sản cố định 10 Khấu hao TSCĐ 11 Nạ thuế và BHXH 12 Nạ dài hạn ngân hàng 13 Lài do vay dài hạn đến hạn phải trả 14 Đầu tu ngắn hạn 15 Vốn 16 Quỹ dự trữ Hãy lập bảng cân đối Tính số du đầu kỳ của tài khoản vốn và lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ Bảng cân đối tài sản . Ghi chú Doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ ĐỂ 2 Câu 1 Trong năm kế toán có các thông số sau về hoạt động kinh doanh. Đơn vị tính 1 Bán hàng 2 Trả lại hàng 360 3 Mua hàng 4 CP bán hàng 265 5 CP quản lý DN 196 6 Thu nhập khác 36 7 CP khác 42 8 Thuế đối với xí nghiệp 207 Hãy lập bảng kết quả kinh doanh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
178    276    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.