Book Introduction to Economic Analysis

In preparing this manuscript, I have received assistance from many people, including Michael Bernstein, Steve Bisset, Grant Chang-Chien, Lauren Feiler, Alex Fogel, Ben Golub, George Hines, Richard Jones, Jorge Martínez, Joshua Moses, Dr. John Ryan, and Wei Eileen Xie. I am especially indebted to Anthony B. Williams for a careful, detailed reading of the manuscript yielding hundreds of improvements.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.