Đề tài: HạN CHế TáC ĐộNG TIÊU CựC CủA VốN ĐầU TƯ GIáN TIếP NƯớC NGOàI ĐốI VớI NềN KINH Tế VIệT NAM

Cùng võìi vôń đầu tư trưc̣ tiêṕ (FDI), doǹ g vôń ðâÌu tý giań tiêṕ nýõìc ngoaì (FPI) ðang ðoń g vai trò ngaỳ caǹ g quan troṇ g ðôìi võìi nêǹ kinh tê ́ thế giõìi noí chung va ̀ nêǹ kinh tế Việt Nam noí riêng. Sự tham gia của các nha ̀ đâù tư nước ngoài vào thi ̣ trươǹ g 1 ch ng khoan có ý nghĩa quan tr ng c c p vĩ mô và vi mô. Đ i v i m t n n kinứ ́ ọ ở ả ấ ố ớ ộ ề h tế, FPI là nguồn. | , sự di chuyển quá mức của dòng vốn FPI vào một quốc gia cũng khiến cho hệ thống tài chính trong nước dễ bị tổn thương. Khác với FDI là nguồn vốn ðầu tý lâu dài chủ yếu dýới dạng vật chất khó chuyển ðối hoặc thanh khoản, FPI ðýợc thực hiện dýới dạng ðầu tý tài chính thuần tuý với các chứng khoán có thể chuyển ðổi và mang tính thanh khoản cao trên thị trýờng tài chính, nên các nhà ðầu tý gián tiếp nýớc ngoài dễ dàng và nhanh chóng mở rộng hoặc thu hẹp, thậm chí ðột ngột rút vốn ðầu tý của mình về nýớc, hay chuyển sang ðầu tý dýới dạng khác, ở ðịa phýõng khác tuý theo kế hoạch và mục tiêu kinh doanh của mình. Ðặc trýng nổi bật này cũng chính là nguyên nhân hàng ðầu gây nên nguy cõ tạo và khuếch ðại ðộ nhạy cảm và chấn ðộng kinh tế ngoại nhập của dòng vốn FPI ðối với nền kinh tế của nýớc tiếp nhận ðầu tý, ðặc biệt khi việc chuyển ðổi và rút vốn ðầu tý gián tiếp nói trên diễn ra theo kiểu tháo chạy ðồng loạt trên phạm vị rộng và số lýợng. Lý thuyết và thực tế cho thấy, thông qua sự di chuyến của dòng vốn FPI, những thay đổi mang tính chu kỳ ở nền kinh tế của các nước phát triển sẽ nhanh chóng tác động tới hệ thống tài chính nội địa và khủng hoảng sẽ xảy ra một khi hệ thống này không thích ứng với những thay đổi đó.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG