Đề tài: HẠN CHẾ NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA FDI VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

FDI có ảnh hưởng tới nền kinh tế ở tất cả các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, đối với các nước nghèo hay các nước đang phát triển như nước ta, kỳ vọng lớn nhất của việc thu hút FDI chủ yếu là nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu này được thực hiện thông qua tác động tích cực của FDI đến các yếu tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng: Bổ sung nguồn vốn trong nước và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiện đại, kỹ. | FDI đã mang lại không ít tác động tiêu cực đối với kinh tế, xã hội như gây ra thâm hụt thương mại, ô nhiễm môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế không hợp lý, thất thu NSNN, Bên cạnh những tác động tiêu cực, khu vực FDI đã khẳng định được vai trò tích cực và không thể phủ nhận đối với nền kinh tế như: bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch của môi trường đầu tư Việt Nam . Vậy, để tiếp tục phát huy những mặt tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của FDI, chúng ta cần thực hiện nghiêm túc một số biện pháp như: cải thiện môi trường đầu tư; phát triển cơ sở vật chất, hệ thống tài chính; cải cách giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư. Nếu chúng ta thực hiện nghiêm túc những biện pháp nêu trên, chắc chắn chúng ta sẽ thu hút được ngày càng nhiều nguồn vốn FDI có chất lượng, vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vừa hạn chế được những tác động tiêu cực do khu vực FDI gây ra.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG