XML và thông tin theo yêu cầu

Để thực hiện được thông tin theo yêu cầu, ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên thế giới đã chuyển phần mềm ứng dụng từ kiến trúc dựa trên dự án sang kiến trúc hướng đến dịch vụ (SOA). Ứng dụng hướng dự án là việc thực hiện các ứng dụng tương đối độc lập với nhau. Ví dụ, ứng dụng quản lý tài sản riêng với ứng dụng quản lý tài chính, ứng dụng quản lý nhân sự riêng với ứng dụng nghiệp vụ Các ứng dụng được xây dựng với ban quản lý dự án riêng, làm đầy đủ.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG