Đề tài " Lagrangian intersections and the Serre spectral sequence "

For a transversal pair of closed Lagrangian submanifolds L, L of a symplectic manifold M such that π1 (L) = π1 (L ) = 0 = c1 | π2 (M ) = ω

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG