Đề tài " Multi-critical unitary random matrix ensembles and the general Painlev_e II equation "

We study unitary random matrix ensembles of the form −1 Zn,N | det M

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    7    1    27-07-2021
5    20    1    27-07-2021