Quyết định số 5055/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP PHÉP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KÈ BỜ SÔNG ĐUỐNG BẢO VỆ BẾN XUẤT NHẬP XĂNG DẦU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỪ KHÓA LIÊN QUAN