Báo cáo khoa học: "Using WordNet to Automatically Deduce Relations between Words in Noun-Noun Compounds"

We present an algorithm for automatically disambiguating noun-noun compounds by deducing the correct semantic relation between their constituent words. This algorithm uses a corpus of 2,500 compounds annotated with WordNet senses and covering 139 different semantic relations (we make this corpus available online for researchers interested in the semantics of noun-noun compounds). The algorithm takes as input the WordNet senses for the nouns in a compound, finds all parent senses (hypernyms) of those senses, and searches the corpus for other compounds containing any pair of those senses. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    458    1    04-12-2023
6    55    1    04-12-2023
2    47    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.