Dreamcatcher

This is for Susan Moldow and Nan Graham First, the News From the East Oregonian, June 25, 1947 FIRE CONTROL OFFICER SPOTS 'FLYING SAUCERS' Kenneth Arnold Reports 9 Disc-Shaped Objects 'Shiny, Silvery, Moved Incredibly Fast' From the Roswell Daily Record, July 8th, 1947 AIR FORCE CAPTURES 'FLYING SAUCER' ON RANCH IN ROSWELL REGION Intelligence Officers Recover Crashed Disc From the Roswell Daily Record, July 9th, 1947 AIR FORCE DECLARES 'SAUCER' WEATHER BALLOON From the Chicago Daily Tribune, August 1st, 1947 USAF SAYS 'CANNOT EXPLAIN' ARNOLD SIGHTING 850 Additional Sightings Since Original Report From the Roswell Daily Record, October 19th, 1947.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.