Improved Chitin and Chitosan Production from Black Tiger Shrimp Shells Using Salicylic Acid Pretreatment

Abstract: Shrimp chitin and chitosan with improved characteristics were isolated from black tiger shrimp waste pretreated with M Salicylic acid for ten hours. The pretreated shrimp shells could be efficiently demineralized and deproteinized at ambient temperature using M HCl and M NaOH, respectively. The duration of the treatments was 8 hours, the ash and protein residues in the final chitosan were about and respectively; the viscosity was 4800 cps; the solubility was up to 98%. In comparison with treatment at ambient temperature (30oC) without pretreatment, the chemical consumption, the duration of the treatment, ash and protein residues was reduced to.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.