Tinh Thần Biến

QUYỂN I: Lưu Tinh - Chương 1: Tần Vũ Trời đang là mùa đông, tuyết rơi dầy khắp nơi, toàn kinh thành như được phủ thêm một lớp áo màu bạc. Viêm kinh thành rất lớn, khả dĩ có thể chứa số nhân khẩu là trăm vạn, người chịu trách nhiệm quản lý ba quận đông vực chính là Trấn Đông vương Tần Đức, phủ đệ cũng đặt tại kinh thành. Phủ đệ của Trấn Đông vương chiếm một khoảng đất cực lớn, chính môn cả ngày lẫn đêm đều mở rộng. Cửa chính vào phủ rất rộng, có thể cùng.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    1    0    14-08-2020
98    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
36    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4550    6    0
6    18    0