xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Văn hóa bao g m c văn hóa v t ch t ồ ả ậ ấ và văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người. | NHÓM 3 Võ Nguyễn Thảo Nguyên Hoàng Thị Hồng Nguyễn Thị Kim Ngân Huỳnh Văn Bảy Mai Cương Nguyễn Thị Kiều Phạm Văn Chính CHƯƠNG VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình; biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người. b) Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Chế độ xã hội được xác lập với tiền đề: Chính trị (dành chính quyền) Kinh tế(Chế độ sở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    4    0    24-06-2021