xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Văn hóa bao g m c văn hóa v t ch t ồ ả ậ ấ và văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người. | NHÓM 3 Võ Nguyễn Thảo Nguyên Hoàng Thị Hồng Nguyễn Thị Kim Ngân Huỳnh Văn Bảy Mai Cương Nguyễn Thị Kiều Phạm Văn Chính CHƯƠNG VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình; biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người. b) Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Chế độ xã hội được xác lập với tiền đề: Chính trị (dành chính quyền) Kinh tế(Chế độ sở . | NHÓM 3 Võ Nguyễn Thảo Nguyên Hoàng Thị Hồng Nguyễn Thị Kim Ngân Huỳnh Văn Bảy Mai Cương Nguyễn Thị Kiều Phạm Văn Chính CHƯƠNG VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình; biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người. b) Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Chế độ xã hội được xác lập với tiền đề: Chính trị (dành chính quyền) Kinh tế(Chế độ sở hữu về TLSX) Từ hai tiền đề này CMXHCN tiếp tục được phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa tinh thần. Lễ trao ấn kiếm của vua Bảo Đại Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập Những đặc trưng cơ bản sau đây: Một là, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân là nội dung cốt lõi, giữ vai trò chủ đạo, quyết định phương hướng phát triển nền VH XHCN Đặc trưng phản ánh bản chất GCCN của nền văn hóa XHCN. Dấu ấn giai cấp công nhân trong đời sống tinh thần Hai là, nền văn hóa XHCN là nền văn hóa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc. **Thể hiện mục đích và động lực nội tại của quá trình xây dựng nền văn hóa XHCN. **Trong cách mạng XHCN, xây dựng CNXH, GCCN,NDLĐ và toàn thể dân tộc là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. **Nền văn hóaXHCN luôn mang bản chất GCCN với tư tuỏng chính trị tiên tiến của thời đại và hướng tới nhân dân, dân tộc. Ba là, nền văn hóa XHCN là nền văn hóa được hình thành, phát triển một cách tự giác, đặt dưới sự lãnh đạo của GCCN thông qua tổ chức ĐCS, có sự quản lý

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.