Common Murder

Chapter 1 "his is murder," Lindsay Gordon complained, leaning back in her chair and putting her feet up on the desk. "I can't bear it when there's nothing doing. Look at us. Eight . on the dynamic news desk of a national daily. The night news editor's phoning his daughter in Detroit. His deputy's straining his few remaining brain cells with the crossword. One reporter has escaped to the pub like a sensible soul.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    523    2    16-04-2024
184    85    2    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.