Kickback

Chapter 1 The Case of the Missing Conservatories. Sounds like the Sherlock Holmes story Conan Doyle didn't get round to writing because it was too boring. Let me tell you, I was with Conan Doyle on this one. If it hadn't been for the fact that our secretary's love life was in desperate need of ECT, there's no way I'd have got involved. Which, as it turned out, might have been no bad thing.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
144    30    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    15    1    26-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.