Red Dragon

Chapter 1 Will Graham sat Crawford down at a picnic table between the house and the ocean and gave him a glass of iced tea. Jack Crawford looked at the pleasant old house, salt-silvered wood in the clear light. "I should have caught you in Marathon when you got off work," he said. "You don't want to talk about it here.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.