Bài giảng Visual C++ 6.0

Là 1 trình biên dịch, giúp người lập trình viên viết ra các chương trình ứng dụng trên Windows Khởi động- Open Click chọn nút nút chọn chọn Microsoft Visual Studio chọn Microsoft Visual C++ công cụ WizardBar: Hiển thị các lớp đang sử dụng và các hàm đang sử dụng trong lớp công cụ Build MiniBar: Biên dịch và chạy chương công cụ Điều khiển-Control Toolbar: Thiết kế giao diện chương trình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
112    4    1    21-06-2021