Tài liệu C#

đối tượng (OOP) Objective (Mục tiêu). Object Oriented Programming (Lập trình hướng đối tượng) Data Abstraction (Trừu tượng hóa dữ liệu ). Class and Object (Lớp và đối tượng). Construction và Destruction (Phương thức thiết lập và hủy). Persistence, Data encapsulation, Inheritance và Polymorphism (Tính bền vững, Bao bọc, kế thừa và đa hình). Thuận lợi.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
64    14    2    22-06-2021
2    5    0    22-06-2021