Tài liệu C#

đối tượng (OOP) Objective (Mục tiêu). Object Oriented Programming (Lập trình hướng đối tượng) Data Abstraction (Trừu tượng hóa dữ liệu ). Class and Object (Lớp và đối tượng). Construction và Destruction (Phương thức thiết lập và hủy). Persistence, Data encapsulation, Inheritance và Polymorphism (Tính bền vững, Bao bọc, kế thừa và đa hình). Thuận lợi.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.